Předmětem podpory je výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním a to za:

 

 

Předmětem podpory není:

 • výměna stávajícího starého plynového kotle,
 • výměna kamen, krbových kamen,
 • výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva,
 • výměna kotle spalující výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu,
 • výměna stávajícího kotle dříve podpořeného z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných MŽP a kraji.

 

Výše podpory:

 

 • 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
 • 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu)
 • Podpora může být ještě navýšena v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území a to o 5 % (viz příloha).

 

Maximální celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt fyzické osoby mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace na jeden dílčí projekt může být 127,5 tis. Kč dle typu pořizovaného zdroje a dle jeho umístění. Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč).

 

Způsobilé výdaje

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací solární termické soustavy,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívaní a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je prokazovaná úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla,
 • služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného řešení (zdroj tepla a „mikro“ energetická opatření),
 • náklady na projektovou dokumentaci,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění („mikro“ energetická opatření).

Získajte maximální výšku dotací s produkty Wolf
 • 5-letá nadstandardní záruka

   

   

 • Solární kolektory Wolf

 • Kondenzační kotle Wolf

 • Tepelná čerpadla Wolf